Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
° 2002 r.
° 2003 r.
° 2004 r.
° 2005 r.
° 2006 r.
° 2007 r.
° 2008 r.
° 2009 r.
- sesja 28
- sesja 29
- sesja 30
- sesja 31
- sesja 32
- sesja 33
- sesja 34
- sesja 35
- sesja 36
- sesja 37
- sesja 38
- sesja 39
- sesja 40
° 2010 r.
° 2011 r.
° 2012r.
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały > 2009 r. > sesja 30 strona główna 

sesja 30
 
 Uchwała Nr XXX/250/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu odnowy sołectwa Bogate na lata 2009 - 2018”
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:43:58 Informację zaktualizowano 2009-04-02 14:57:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/251/09 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu odnowy sołectwa Karwacz na lata 2009 - 2019 ”
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:46:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/252/09 w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do projektu infrastrukturalnego pod nazwą „Mazowieckie Centrum Sportów Zimowych – kompleks Przasnysz”
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:49:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/253/09 w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do Partnerskiej Grupy Lokalnego Działania „Ciuchcia Krasińskich”.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:50:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/254/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie przystąpienia do partnerstwa z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:52:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Uchwała Nr XXX/255/09 w sprawie sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie przystąpienia do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:55:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Uchwała Nr XXX/256/09 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem zadania pn. „Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate”
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:56:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
  Uchwała Nr XXX/257/09 w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz, korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:00:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/258/09 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:18:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/259/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:32:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/260/09 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Przasnysz na rok 2010 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz”
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:36:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/261/09 w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich projektu pn. „Jestem na początku drogi – wyższe kwalifikacje szansa na znalezienie pracy”.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:37:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/262/09 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Przasnysz w przedmiocie ubiegania się przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem o środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie “Odnowa i rozwój wsi”
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 12:49:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/263/09 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pt. "Mam szansę odnieść sukces" nr POKL 09.01.02-14-051/08 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 13:39:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XXX/264/09 w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 13:49:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Protokół z sesji XXX
Data wprowadzenia informacji 2009-05-07 14:54:54, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
 sesja 28 .  sesja 29 .  sesja 30 .  sesja 31 .  sesja 32 .  sesja 33 .  sesja 34 .  sesja 35 .  sesja 36 .  sesja 37 .  sesja 38 .  sesja 39 .  sesja 40 . 
wersja do druku