Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zasady dostępu do informacji publicznej strona główna 

Zasady dostępu do informacji publicznej
 

Zasady dostępu do informacji publicznej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 64 przyznaje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Tryb i zasady udzielania informacji określają ustawy. Podstawowa regulacja zawarta jest w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego i faktycznego.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do:
 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega także ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnice przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
 1. polityce wewnętrznej i zagranicznej,
 2. władzach publicznych oraz innych podmiotach wykonujący zadania publiczne,
 3. zasadach funkcjonowania władz publicznych oraz innych podmiotów wykonujących zadania publiczne,
 4. danych publicznych,
 5.majątku publicznym.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
 1. ogłaszania informacji publicznej, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. udostępniania na wniosek zainteresowanego,
 3. wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
 4. zainstalowania w miejscach ogólnie dostępnych urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (np. infomaty),
 5. wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacja publiczna,  która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-09 12:50:53 Informację zaktualizowano 2008-07-09 13:04:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
wersja do druku