Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ochrona środowiska strona główna 

Ochrona środowiska
 

                                                                                                          Przasnysz, 2012.10.03
Gpk.6220.1.2012.KS

                                                    INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek ZENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań    wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.10.2012 r., Nr Gpk.6220.1.2012.KS dla przedsięwzięcia   pn. „Przemysłowa Produkcja Energii   Odnawialnej Przasnysz”  zlokalizowanego  na działkach o nr  ew. 203/67,  203/68, 203/70,  203/71, 203/72,  w miejscowości Sierakowo, gmina Przasnysz .
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.                                                             

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-04 13:07:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                         Przasnysz, 2012.09.26
Gpk.6220.3.2012.KS

INFORMACJA

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek  Nadleśnictwa Przasnysz, ul. Zawodzie 4, 06-300 Przasnysz      wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.09.2012 r. Nr Gpk.6220.3.2012.KS dla przedsięwzięcia   pn. „Budowa obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Przasnysz”  w celu ochrony i regeneracji wybranych systemów mokradłowych   na działkach  zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Szla i Karwacz, gm.  Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.                                                             

 
Data wprowadzenia informacji 2012-09-26 14:55:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2012.07.17
Gpk.6220.10.2011.KS
                                                       INFORMACJA


           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-Handlowego Marchliński Robert,  Mirów 3, 06-300 Przasnysz      wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.07.2012 r. Nr Gpk.6220.10.2011.KS dla przedsięwzięcia   polegającego na  wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Mchowo I” na działce o nr ew. 32/3,  obręb Mchowo.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.                                                             

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-18 15:00:53 Informację zaktualizowano 2012-07-18 15:01:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                              Przasnysz, 2012.07.02
Gpk.6220.1.2012.KS


                                                   OBWIESZCZENIE


            Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu w dniu 15.03.2012 r.   wpłynął wniosek ZENERGO Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69, 60-853 Poznań  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia pn. „Przemysłowa Produkcja Energii Odnawialnej Przasnysz” na działkach o nr ew. 203/67,  203/68, 203/70, 203/71, 203/72  w miejscowości Sierakowo, gmina Przasnysz.
            Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Przasnysz z dnia 17.04.2012 r.,  nr Gpk. 6220.1.2012.KS.
 Postanowienie wydano po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 05.04.2012 r. nr WOOŚ-II.4240.425.2012.IA  oraz    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Przasnyskim z dnia 05.04.2012 r. Nr ZNS-712/08/12.
        Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przasnysz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień  są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Przasnyskim.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 03.07.2012 r. do 23.07.2012 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 , w godzinach  urzędowania  8:00 - 16:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przasnysz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysowi wsi  Sierakowo z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-07-03 08:16:57 Informację zaktualizowano 2012-07-03 08:18:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                   Przasnysz, 2012.06.14
Gpk.6220.10.2011.KS


                                                      OBWIESZCZENIE


         Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu w dniu 21.12.2011 r.   wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa  Produkcyjno-Handlowego Marchliński Robert,  Mirów 3, 06-300 Przasnysz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego  na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Mchowo I” na działce o nr Ew. 32/3,  obręb Mchowo.
    Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Przasnysz z dnia 05.03.2012 r. Nr Gpk. 6220.10.2011.KS.
 Postanowienie wydano po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17.02.2012 r. nr WOOŚ-II.4240.65.2012.IA.
 Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przasnysz, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnień  jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 15.06.2012 r. do 05.07.2012 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 , w godzinach  urzędowania  800 - 1600.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przasnysz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysowi wsi  Mchowo z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                  
                                                             

                                                                                            
                                                                         Wójt Gminy Przasnysz
                                                                          Grażyna Wróblewska       

 
Data wprowadzenia informacji 2012-06-14 13:57:34 Informację zaktualizowano 2012-06-14 13:58:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                         Przasnysz, 30.12.2011
Gpk.6220.9.2011.KS

                                               OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 k.p.a., w związku z art. art. 85 ust.3 i art. 87 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Przasnysz informuje,  że  na wniosek Powiatu Przasnyskiego została wydana decyzja  z dnia 28.12.2011 r. Nr Gpk.6220.9.2011.KS zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    pod nazwą „Poprawa infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w Przasnyskiej Strefie Gospodarczej”  w miejscowości Sierakowo, gm. Przasnysz z dnia 16.10.2008 r.  nr  Gpk.7624-4/1/08.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Gminy  Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 
Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od dnia  doręczenia decyzji.

 
Data wprowadzenia informacji 2012-01-03 15:24:04 Informację zaktualizowano 2012-01-03 15:25:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                 Przasnysz, 2011.09.13
Gpk.6220.5.2011.KS
                                                        OBWIESZCZENIE


         Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu w dniu 8.09.2010 r.   wpłynął wniosek Aldony Jezierskiej, zam. Karwacz, 06-300 Przasnysz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego  na  zmianie sposobu użytkowania budynku garażowego dwustanowiskowego na budynek warsztatowy, dwustanowiskowy do obsługi pojazdów mechanicznych w miejscowości Karwacz, na działce nr  148.
    Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Przasnysz z dnia 25.10.2010 r. Nr Gpk. 7624-6/1/10.  Postanowienie wydano po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 12.10.2010 r. nr RDOŚ- 14-WOOŚ-II-MŚ-6614-1708/10 oraz    Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Przasnyskim z dnia 27.09.2010 r. Nr ZNS-712/20/10.
 Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przasnysz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień  są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Przasnyskim.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 14.09.2011 r. do 04.10.2011 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 , w godzinach  urzędowania  8:00 - 16:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przasnysz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysowi wsi  Karwacz z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                  
                                                             

                                                                                            
                                                                     Wójt Gminy Przasnysz
                                                                  /-/  Grażyna Wróblewska      

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 15:00:30 Informację zaktualizowano 2011-09-13 15:01:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                             Przasnysz, 2011.09.12
Gpk.6220.4.2011.KS
                                                        INFORMACJA


           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek Pana Dariusza Borczaka, zam. Szla, gm. Przasnysz      wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.09.2011r.                                Nr Gpk. 6220.4.2011.KS dla przedsięwzięcia   polegającego na rozbudowie obory krów mlecznych na terenie działki nr  470 w miejscowości Szla, gm. Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.                                   

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 14:58:04 Informację zaktualizowano 2011-09-13 14:59:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                             Przasnysz, 2011.08.16
Gpk.6220.3.2011.KS
                                                       INFORMACJA


Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek PAMATRANS  Spółka jawna , ul. Słowackiego 5/d, 06-300 Przasnysz      wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.08.2011r.  Nr Gpk. 6220.3.2011.KS dla przedsięwzięcia   polegającego na    budowie bazy transportowej, w skład której wchodzi budynek hali warsztatowo-magazynowej i budynek biurowo-warsztatowy na działkach nr ew. 203/6 i 203/7 w miejscowości Sierakowo, gm. Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.                                 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-08-17 11:08:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                           Przasnysz, 2011.07.29
Gpk.6220.2.2011.KS
                                                      INFORMACJA

           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów    wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 28.07.2011r.  Nr Gpk. 6220.2.2011.KS dla przedsięwzięcia   polegającego na rekultywacji  zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w miejscowości Oględa, gm. Przasnysz, na działce nr 16/1. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-07-29 15:37:58 Informację zaktualizowano 2011-07-29 15:38:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                           Przasnysz, 2011.06.16
Gpk. 7624-7/10


OBWIESZCZENIE


           Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  zawiadamia,  że  na wniosek Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów została wydana decyzja   o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.06.2011r. nr Gpk.7624-7/10  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji przeładunkowej  i kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (wyroby zawierające azbest), na terenie istniejącego składowiska odpadów w Oględzie, powiat przasnyski, na działce nr 16/1.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią  oraz dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu  w siedzibie Urzędu Gminy  Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-06-17 15:03:07, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2011.05.20
Gpk.6220.1.2011.KS


INFORMACJA


           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek TPT  TECHNOLOGIA Sp. z o.o. , ul. Solec 38, lok. 203, 00-394 Warszawa    wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.05.2011r. Nr Gpk. 6220.1.2011.KS dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie Zakładu Produkcji Biomasy – Peletów ze słomy  w Sierakowie, gm. Przasnysz na nieruchomości: działki  o nr ew. 203/8, 203/9, 203/10, 203/11 , obręb Sierakowo.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-20 15:08:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2011.05.12
Gpk.7624-7/10


OBWIESZCZENIE


         Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że  w trakcie  postępowania  o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie stacji przeładunkowej i kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (wyroby zawierające azbest), na terenie istniejącego składowiska odpadów w Oględzie, powiat przasnyski, na działce  nr 16/1 w dokumentacji sprawy tj. Raporcie  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dokonano uzupełnień, w związku z tym ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa. 
    Planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.
Postępowanie w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek złożony dniu 06.09.2010 r.  przez Międzygminny Związek Regionu Ciechanowskiego, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przasnysz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień  są  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Przasnyskim.
 Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 12.05.2011 r. do 02.06.2011 r.  w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 , w godzinach  urzędowania  8:00 - 16:00.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przasnysz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Jednocześnie informuję, że w dniu  25.05.2011 r.    w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz,  ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz w Sali Konferencyjnej (I piętro) o godzinie 10:00 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.    Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysom wsi  Mchowo i Oględa z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                  


                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz                  

 
Data wprowadzenia informacji 2011-05-12 14:07:05 Informację zaktualizowano 2011-05-12 15:01:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                        Przasnysz, 2011.03.26
Gpk. 7624-10/10/11


                                                              INFORMACJA


           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek Państwa Jadwigi i Andrzeja Czaplickich, zam. Dębiny  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.04.2011r. nr Gpk.7624-10/10/11  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku obory do docelowej obsady w gospodarstwie 155 DJP  na działce o nr ew. 8/4 w miejscowości  Dębiny, gm. Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-27 13:29:42 Informację zaktualizowano 2011-04-27 13:30:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                Przasnysz, 2011.03.25
Gpk. 7624-15/09/10


INFORMACJA


           Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek Pana Jarosława Roman, zam. Dębiny  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.03.2011r. nr Gpk.7624-15/09/10  dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obory  na działce o nr ew. 19 w miejscowości  Dębiny, gm. Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie  oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-25 21:36:08 Informację zaktualizowano 2011-03-25 21:36:25, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                   Przasnysz, 2011.01.19
Gpk. 7624-8/2/10/11


                                                             INFORMACJA


     Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz, na wniosek Pana Roberta Kacprzaka, zam. Karwacz  wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 17.01.2011 r.  nr Gpk.7624-8/1/10/11  dla przedsięwzięcia polegającego na adaptacji istniejących budynków dla potrzeb chowu trzody chlewnej oraz budowie zbiornika na gnojowicę o pojemności 600 m³ , na dz. o nr ew. 23/14 w miejscowości  Karwacz ,gm. Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 09:41:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                        Przasnysz, 2010.12.22
Gpk.7624-7/10
                                                          OBWIESZCZENIE


         Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 36  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 91 § 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) zawiadamia, że  w ramach postępowania  o wydanie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach   dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie stacji przeładunkowej i kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (wyroby zawierające azbest), na terenie istniejącego składowiska odpadów w Oględzie, powiat przasnyski, na działce  nr 16/1 zostanie przeprowadzona rozprawa administracyjna  otwarta dla społeczeństwa, która odbędzie się w dniu 10 stycznia 2011 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz,  ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz w Sali konferencyjnej (I piętro) o godzinie 10:00.
        Przedmiotem rozprawy będą aspekty oceny oddziaływania  planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
Z dokumentacją oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Urzędu Gminy Przasnysz, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 w godzinach urzędowania od 8:00 – 16:00. Ponadto dokumentacja ta zostanie wyłożona  do wglądu na rozprawie administracyjnej.
Zgodnie z art. 95 §1 k.p.a. na rozprawie  można zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie. Ponadto istnieje możliwość  wypowiedzenia się co do wyników postępowania dowodowego.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysom wsi  Mchowo i Oględa z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                  


                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-23 11:15:41 Informację zaktualizowano 2010-12-23 11:18:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                           Przasnysz, 2010.12.01
Gpk.7624-15/09/10

                                                       OBWIESZCZENIE

 Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 27.11.2009 r.  wpłynął wniosek Jarosława Roman zam. Dębiny, 06-300 Przasnysz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie obory na działce nr ew. 19 w miejscowości Dębiny, gm. Przasnysz.
    Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Przasnysz z dnia 29.12.2009 r. Nr Gpk.7624-15/09.  Postanowienie wydano po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 18. 12.2009 r. Nr RDOŚ.-14-WOOŚ-II-BS-6614-142/09 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Przasnyskim z dnia 9.12.2009 r. Nr ZNS-712/55/09.
 Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przasnysz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień  będą  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Przasnyskim.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 02.12.2010 r. do 22.12.2010 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 , w godzinach  urzędowania  800 - 1600.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przasnysz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysowi wsi  Dębiny z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                  
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-12-01 12:49:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                 Przasnysz, 2010.10.05
Gpk.7624-7/10


OBWIESZCZENIE


         Wójt Gminy Przasnysz, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust.1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 06.09.2010 r.  wpłynął wniosek Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, ul. Gostkowska 83,       06-400 Ciechanów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie stacji przeładunkowej i kwatery składowania odpadów niebezpiecznych (wyroby zawierające azbest), na terenie istniejącego składowiska odpadów w Oględzie, powiat przasnyski, na działce  nr 16/1.
    Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Przasnysz, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do dokonania uzgodnień  będą  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Przasnyskim.
 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 06.10.2010 r. do 26.10.2010 r. (włącznie) w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, pokój nr 7 , w godzinach  urzędowania  800 - 1600.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Przasnysz przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 Niniejsze obwieszczenie  zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przasnyszu, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przekazano sołtysom wsi  Mchowo i Oględa z prośbą  o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
                                                                                  


                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 09:38:41 Informację zaktualizowano 2010-10-06 09:39:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                            Przasnysz, 2010.09.21
Gpk. 7624-5/2/10   

INFORMACJA


      Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227z późn. zm.)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz wydał Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów  Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 21.09.2010 r.  nr Gpk.7624-5/1/10  dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej na działce nr 1/1, obręb Osówiec Szlachecki, gmina Przasnysz.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2010-09-27 12:43:32 Informację zaktualizowano 2010-09-27 12:46:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                   Przasnysz, 2010.08.12

Gpk.7624-4/1/10


                                       O B W I E S Z C Z E N I E
   
Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek Gminy Przasnysz została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.08.2010 r.  nr Gpk.7624-4/1/10 dla przedsięwzięcia  pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” polegającego na przebudowie dróg  o łącznej długości ok. 6,00 km.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00.  
Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                                            
                                                                    
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-08-12 15:37:48 Informację zaktualizowano 2010-08-12 15:38:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                             Przasnysz, 2010.06.30
Gpk.7624-2/1/10
                                                 O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek Gminy Przasnysz została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 30.06.2010 r.  nr Gpk.7624-2/1/10 dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi  Sątrzaska - Grabowo” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sątrzaska  na  odcinku o łącznej długości ok. 3,60  km.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 
Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                                                                     Grażyna Wróblewska
                                                                                                    Wójt Gminy Przasnysz

                                                                                       

 
Data wprowadzenia informacji 2010-07-01 13:06:40 Informację zaktualizowano 2010-07-01 13:07:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
 


                                                                                                  Przasnysz, 2010.06.30
Gpk.7624-4/10

 
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu  30.06.2010 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”
polegającego  na przebudowie dróg  o łącznej długości ok. 6,00 km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 8:00 do 16:00.

 
                                                                                      Grażyna Wróblewska
                                                                                     Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-30 15:17:59 Informację zaktualizowano 2010-06-30 15:19:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                  Przasnysz, 2010.06.11

Gpk.7624-3/1/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek Gminy Przasnysz została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.06.2010 r.  nr Gpk.7624-3/1/10 dla przedsięwzięcia  pn. „Modernizacja nawierzchni żwirowej drogi   gminnej w miejscowości Leszno”   polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Leszno na odcinku o łącznej długości ok. 0,65 km.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 
Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                    Grażyna Wróblewska
                                                                                   Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-06-28 19:38:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2010.04.22
Gpk.7624-3/10

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

          Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu  20.04.2010 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja nawierzchni żwirowej drogi gminnej w miejscowości Leszno” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Leszno    na  odcinku o łącznej długości ok. 0,65  km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 800 do 1600.

                                                                                   Grażyna Wróblewska
                                                                                   Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:55:01 Informację zaktualizowano 2010-04-22 08:56:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2010.04.19
Gpk.7624-2/10


OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

          Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu  16.04.2010 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi  Sątrzaska-Grabowo” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Sątrzaska    na  odcinku o łącznej długości ok. 3,60  km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 8:00 do 16:00.

                                                                                Grażyna Wróblewska
                                                                               Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                           

 
Data wprowadzenia informacji 2010-04-19 11:49:20 Informację zaktualizowano 2010-04-22 08:57:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                     Przasnysz, 2009.11.27

Gpk.7624-13/2/09

                                       O B W I E S Z C Z E N I E
  
Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek  Gminy Przasnysz została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27.11.2009 r.  nr Gpk.7624-13/1/09 dla przedsięwzięcia  „Przebudowa drogi gminnej Emowo - Lisiogóra”  polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Emowo i Lisiogóra na odcinku o łącznej długości ok. 1,5 km .
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
        
                                                                    
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-29 09:42:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                         Przasnysz,2009.11.12
Gpk. 7624-12/2/09 

INFORMACJA

          Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Przasnysz wydał Gminie Przasnysz  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.11.2009 r. nr Gpk.7624-12/1/09 dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem w miejscowości Oględa, na odcinku o łącznej długości ok. 1,00 km. 
         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pok. Nr 7, w godz. 8:00- 16:00.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 13:00:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                 Przasnysz,2009.11.09
Gpk. 7624-11/2/09

INFORMACJA

          Na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że Wójt Gminy Przasnysz wydał firmie „INTER-BOR” Grzegorz Borkowski w Przasnyszu  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.11.2009 r. nr Gpk.7624-11/1/09 dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Smoleń Trzcianka II na działce  o nr ew. 5 na gruntach w miejscowości Smoleń Trzcianka, gm. Przasnysz.
         Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pok. Nr 7, w godz. 8:00- 16:00.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-13 12:57:12 Informację zaktualizowano 2009-11-13 12:57:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                         Przasnysz, 2009.11.05

Gpk. 7624-13/09


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie art.73 ust.1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kpa zawiadamiam, że w dniu 05.11.2009 r. na wniosek Gminy Przasnysz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Emowo-Lisiogóra” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Emowo i Lisiogóra na odcinku o łącznej długości ok.1,5km.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. Nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod Nr tel. (029) 752 27 09 wew. 41 w godz. 8ºº do 16ºº.

 

                                                                               Grażyna Wróblewska       
                                                                                   
                                                                              Wójt Gminy Przasnysz   

 
Data wprowadzenia informacji 2009-11-05 15:31:59 Informację zaktualizowano 2009-11-05 15:32:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                             Przasnysz, 2009.09.14

Gpk.7624-8/2/09


                                       O B W I E S Z C Z E N I E
  
          Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek  Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.09.2009 r.  nr Gpk.7624-5/1/09 dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki.
          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 
           Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
        
                                                                    
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-14 15:50:07 Informację zaktualizowano 2009-09-14 15:50:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                       Przasnysz, 2009.09.08

Gpk.7624-5/1/09


                                       O B W I E S Z C Z E N I E
  
          Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek  Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.09.2009 r.  nr Gpk.7624-5/1/09 dla przedsięwzięcia  polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3237W Lipa – Karwacz.
          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 
           Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
        
                                                                    
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-08 15:13:06 Informację zaktualizowano 2009-09-08 15:13:57, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                       Przasnysz, 2009.09.04
Gpk. 7624-6/2/09
                                                         INFORMACJA


 Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz wydał Gminie Przasnysz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.09.2009 r.  nr Gpk.7624-6/1/09 dla przedsięwzięcia pn.  „ Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Leszno, gm. Przasnysz”.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-09-07 15:17:26 Informację zaktualizowano 2009-09-07 15:17:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                     Przasnysz, 2009.08.26

Gpk.7624-8/09

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

          Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu 29.07.2009 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3213W Przasnysz – Brzeski Kołaki".
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 8:00 do 16:00.

 

                                                                               Grażyna Wróblewska
                                                                              Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-26 11:55:37 Informację zaktualizowano 2009-08-26 11:56:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                       Przasnysz, 2009.08.12

Gpk.7624-5/09

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

          Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu 29.07.2009 r. na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi  powiatowej nr 3237W Lipa-Karwacz".
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 8:00 do 16:00.

 

                                                                                   Grażyna Wróblewska
                                                                                  Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-13 15:20:20 Informację zaktualizowano 2009-08-13 15:20:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                               Przasnysz, 2009.07.22

Gpk.7624-3/1/09


                                       O B W I E S Z C Z E N I E
  
          Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)  informuję, że na  wniosek  Gminy Przasnysz została wydana  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.07.2009 r.  nr Gpk.7624-3/1/09 dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa drogi  gminnej Płoniawy-Bramura - Helenowo Nowe - Helenowo Stare” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Helenowo Stare i Helenowo Nowe  na  odcinku o łącznej długości ok. 4,50  km.
          Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 
           Stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
        
                                                                    
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-22 14:28:24 Informację zaktualizowano 2009-07-22 14:29:11, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                        Przasnysz, 2009.07.10

Gpk.7624-3/09

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

          Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu 09.07.2009 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi  gminnej Płoniawy-Bramura - Helenowo Nowe - Helenowo Stare” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowościach Helenowo Stare i Helenowo Nowe  na  odcinku o łącznej długości ok. 4,50  km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 8:00 do 16:00.

 

                                                                                     Grażyna Wróblewska
                                                                                     Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-10 10:41:37 Informację zaktualizowano 2009-07-10 10:43:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                        Przasnysz, 2009.06.18

Gpk.7624-2/09

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

          Na podstawie art. 73 ust. 1 i art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
 udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
oraz art. 49  Kpa zawiadamiam, że w dniu 18.06.2009 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Przebudowa drogi Bogate –Augustów ” polegającego na przebudowie drogi gminnej  w miejscowości Bogate na odcinku  o łącznej długości ok. 2,60 km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. (029) 752 2709 wew. 41 w godz. 800 do 1600.


                                                                                      Grażyna Wróblewska
                                                                                     Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 15:48:54 Informację zaktualizowano 2009-06-18 15:49:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                           Przasnysz, 2009.05.20
Gpk. 7624-1/2/09


                                                         INFORMACJA


 Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)  informuję, że Wójt Gminy Przasnysz wydał Gminie Przasnysz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.05.2009 r.  nr Gpk.7624-1/1/09 dla przedsięwzięcia pn.  „ Przebudowa drogi Mchowo-Karbówek” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Mchowo na odcinku o łącznej długości ok. 1,20 km.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Przasnyszu, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz , pok. Nr 7 w godz. 8:00 – 16:00. 

 
Data wprowadzenia informacji 2009-05-26 08:17:32 Informację zaktualizowano 2009-05-26 08:20:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                           Przasnysz, dnia 02.12.2008 r.
Gpk.7624-5/1/08

OBWIESZCZENIE

      Zgodnie z treścią art. 32 ust.1, pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150),  w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obory o obsadzie 40 DJP wraz ze zbiornikiem na gnojówkę o pojemności 156 m3 i płytą obornikową  o powierzchni 360 m2 na działce nr 119 w miejscowości Obrąb, gm. Przasnysz
                                                  Wójt Gminy Przasnysz
informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr 2008/A/0034 danych o wniosku o wydanie w/w decyzji i pod nr 2008/B/0039 danych o postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Z aktami sprawy można zapoznać się i wnosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia 03.12.2008 r.
Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag:
Urząd Gminy Przasnysz ul, Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. Nr 7 w godzinach od 8:00 do 16:00
Organ właściwy do wydania decyzji: Wójt Gminy Przasnysz.

                                                                                             Grażyna Wróblewska
                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-03 15:04:37 Informację zaktualizowano 2008-12-03 15:10:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                  Przasnysz, 2008.11.28
Gpk.7624-10/1/08
  
                                                O B W I E S Z C Z E N I E

                                           
          Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150)  - zawiadamiam, że w dniu  28 października  2008 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate na odcinku łączącym drogę krajową Nr 57 z drogą powiatową Nr 3231W (Bogate-Gostkowo)” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bogate  na łącznym odcinku    ok. 0,40 km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
           Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00.
                                                                                                      
                                                                                            Grażyna Wróblewska

                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 15:52:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                       Przasnysz, 2008.11.28
Gpk.7624-9/1/08
  
                                                O B W I E S Z C Z E N I E

                                           
          Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150)  - zawiadamiam, że w dniu  28 października  2008 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Olszewiec-Kijewice-Przasnysz” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kijewice  na łącznym odcinku    ok. 3,2  km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia.
           Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00.
                                                                                                      
                                                                                            Grażyna Wróblewska

                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-12-02 12:52:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                        Przasnysz, 2008.11.21
Gpk.7624-10/08
 
                                       O B W I E S Z C Z E N I E
                           
          Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U.  Nr 25, poz. 150)   zawiadamiam, że w dniu 21 listopada 2008 r. zostało  wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia   pod nazwą  „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate na odcinku łączącym drogę krajową Nr 57 z drogą powiatową Nr 3231W (Bogate-Gostkowo)” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bogate  na łącznym odcinku    ok. 0,40 km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Strony postępowania mogą się zapoznać z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w
Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5,  pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00 .

                                                                         
                                                                                            Grażyna Wróblewska

                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-21 14:41:38, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                           Przasnysz, 2008.11.18
Gpk.7624-9/08
 
                                       O B W I E S Z C Z E N I E
                            
         Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U.  Nr 25, poz. 150)   zawiadamiam, że w dniu 18 listopada 2008 r. zostało  wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia   pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej  Olszewiec Kijewice - Przasnysz” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kijewice  na łącznym odcinku    ok. 3,2 km.
        W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Strony mogą się zapoznać z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w
Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5,  pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00 .
                                                                         


                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-19 15:35:20 Informację zaktualizowano 2008-11-19 15:37:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                           Przasnysz, 2008.11.13
Gpk.7624-10/08

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Na podstawie art. 46a ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150) oraz art. 49 i 61 §1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 13.11.2008 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogate na odcinku łączącym drogę krajową Nr 57  z drogą powiatową Nr 3231 W (Bogate-Gostkowo)” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Bogate na łącznym odcinku    ok. 0,40  km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel.
(029) 752 2709  w godz.8:00 do 16:00.

                                                                                           Grażyna Wróblewska
                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-14 15:10:08 Informację zaktualizowano 2008-11-14 15:10:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                          Przasnysz, 2008.11.12
Gpk.7624-9/08

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Na podstawie art. 46a ust.1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150) oraz art. 49 i 61 §1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 12.11.2008 r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej  Olszewiec – Kijewice - Przasnysz” polegającego na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Kijewice na łącznym odcinku    ok. 3,2 km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel.
(029) 752 2709  w godz.8:00 do 16:00.

                                                                           Grażyna Wróblewska
                                                                          Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-11-13 13:14:23 Informację zaktualizowano 2008-11-13 13:16:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2008.10.22
Gpk.7624-6/1/08
 
                                                    O B W I E S Z C Z E N I E
                                      
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150)  - zawiadamiam, że w dniu  21 października  2008 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę  dróg gminnych” polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Leszno, Dobrzankowo, Karwacz, Sierakowo, Zawadki, Wandolin, Polny Młyn, Bartniki, Karbówko, Mchówko na łącznym odcinku    ok. 12 km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia tj. od dnia 05.11.2008 r.
           Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu  8:00-16:00.

                                                                            
                                                                                            Grażyna Wróblewska
                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-10-22 15:21:54 Informację zaktualizowano 2008-10-22 15:23:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                                 Przasnysz, 2008.09.11
Gpk.7624-6/08
 
                                                  O B W I E S Z C Z E N I E
                                  
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U.  Nr 25, poz. 150)   zawiadamiam, że w dniu 11 września 2008 r. zostało  wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia   pod nazwą „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę  dróg gminnych” polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Leszno, Dobrzankowo, Karwacz, Sierakowo, Zawadki, Wandolin, Polny Młyn, Bartniki, Karbówko, Mchówko na łącznym odcinku    ok. 12 km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 7 dni od daty doręczenia tj. od dnia 26  września  2008 r.
Strony mogą się zapoznać z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w
Przasnyszu, ul. Św. St. Kostki 5,  pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu 8:00-16:00 .
                                                                         


                                                                                    
                                                                                            Grażyna Wróblewska

                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-11 15:37:28 Informację zaktualizowano 2008-09-11 15:38:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                              Przasnysz, 2008.09.01
Gpk.7624-6/08

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Na podstawie art. 46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150)  oraz art. 49 i 61 §1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 29.08.2008r. na wniosek Gminy Przasnysz  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę  dróg gminnych” polegającego na przebudowie dróg gminnych w miejscowościach Leszno, Dobrzankowo, Karwacz, Sierakowo, Zawadki, Wandolin, Polny Młyn, Bartniki, Karbówko, Mchówko na łącznym odcinku    ok. 12 km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel.
(029) 752 2709  w godz.8:00 do 16:00.

 

                                                                   Grażyna Wróblewska

                                                                    Wójt Gminy Przasnysz

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-09-02 13:56:31 Informację zaktualizowano 2008-09-02 13:59:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                       Przasnysz, 2008.07.07

Gpk.7624-3/1/08
                                                
                                               O B W I E S Z C Z E N I E        

                                  
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150)  - zawiadamiam, że w dniu  7 lipca  2008 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi krajowej nr 57 na odcinku Przasnysz-Maków Mazowiecki od km 150+243 do km 170+674.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia tj. od dnia 22.07.2008 r.
Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
                                                                                                        
                                                                                         Grażyna Wróblewska
                                                                                        Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-07 13:50:32 Informację zaktualizowano 2008-07-07 13:52:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                    Przasnysz, 2008.04.17

Gpk.7624-1/1/08


 
                                             O B W I E S Z C Z E N I E

                                              
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz.150)  - zawiadamiam, że w dniu 17 kwietnia  2008 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie  drogi gminnej Karwacz i drogi Sątrzaska – Wyrąb Karwacki  na łącznym odcinku ok. 2,1 km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia tj.
 od 02.05.2008 r.
           Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                 Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-21 15:57:36 Informację zaktualizowano 2008-04-21 15:59:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                     Przasnysz, 2008.04.10

Gpk.7624-3/08


 
                                       O B W I E S Z C Z E N I E

                                              
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( t.j. z 2008 r. Dz. U.  Nr 25, poz. 150) 
- zawiadamiam, że w dniu 10 kwietnia 2008 r. zostało  wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi krajowej nr 57 na odcinku Przasnysz – Maków Mazowiecki  od km 150+243 do km 170+674.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 7 dni od daty doręczenia tj. od dnia 25  kwietnia  2008 r.
 Strony mogą się zapoznać z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
                                                                         

 


                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-10 15:35:46 Informację zaktualizowano 2008-04-10 15:41:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                   Przasnysz, 2008.03.25


 


Gpk.7624-3/08


 


OBWIESZCZENIE


 


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.


 


            Na podstawie art. 46a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 17.03.2008r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie  drogi krajowej nr 57 na odcinku Przasnysz-Maków Mazowiecki  od km 150+ 243 do km 170 + 674 .


Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


            W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel.


(029) 752 2709  w godz.800 do 1600.


                   


 


                                                           


                                                                                           Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-25 15:54:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                         Przasnysz, 2008.02.29

Gpk.7624-1/08


 
                                       O B W I E S Z C Z E N I E

                                              
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) 
- zawiadamiam, że w dniu 29 lutego 2008 r. zostało  wydane postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Karwacz i drogi Sątrzaska-Wyrąb Karwacki na łącznym odcinku ok. 2,1 km.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 7 dni od daty doręczenia tj. od dnia            15 marca   2008 r.
     Strony mogą się zapoznać z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                 
                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki 
                                                                       Przestrzennej i Komunalnej
                                                                                Krystyna Szołoch
                               
                                           

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-04 09:41:50 Informację zaktualizowano 2008-03-04 09:43:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                          Przasnysz, 2008.02.07

Gpk.7624-1/08

                                                       OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 Na podstawie art. 46a  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i 61 §1 Kpa zawiadamiam, że w dniu 29.01.2008r. r. na wniosek Wójta Gminy Przasnysz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Karwacz i drogi Sątrzaska – Wyrąb Karwacki na łącznym odcinku ok. 2,1 km.
Zgodnie z art. 10 § 1  Kpa  organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od dnia publikacji (doręczenia) niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnień w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w pok. nr 7 w Urzędzie Gminy w Przasnyszu , ul. Św. St. Kostki 5, osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel.
(029) 752 2709  w godz.8:00 do 16:00.


                                                                                         
                                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                                     Przestrzennej i Komunalnej
                                                                                              Krystyna Szołoch

 
Data wprowadzenia informacji 2008-02-08 15:56:46 Informację zaktualizowano 2008-02-08 15:58:03, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                  Przasnysz 24.07.2007 r.

Gpk.7624/1-3/07


 
                                       O B W I E S Z C Z E N I E

                                              
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902) 
- zawiadamiam, że w dniu 24 lipca  2007 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenonowo Stare, Helenowo Nowe, gm. Przasnysz .
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia tj. od  8 sierpnia  2007 r.
           Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                                     Przestrzennej i Komunalnej
                                                                                              Krystyna Szołoch

 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-26 11:59:06 Informację zaktualizowano 2007-07-26 12:01:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                Przasnysz 17.07.2007 r.

Gpk.7624/2-1/07


 
                                       O B W I E S Z C Z E N I E

                                              
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902) 
- zawiadamiam, że w dniu 17 lipca  2007 r. została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Bartniki Mchówko + łącznik A – B do wsi Brzezince o długości ok. 0,5 km tj. o łącznym odcinku ok. 2,2 km, na działkach o nr ew. 33 i 309, stanowiących własność Gminy Przasnysz.
           W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 14 dni od daty doręczenia tj.
 od 31 lipca   2007 r.
           Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. Nr 7, w godzinach pracy Urzędu.


                                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki
                                                                                     Przestrzennej i Komunalnej
                                                                                              Krystyna Szołoch

 
Data wprowadzenia informacji 2007-07-19 11:12:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Przasnysz, dnia 27.06.2007 r.                                                                     Gpk.7624/1-3/07

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z treścią art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe, gm. Przasnysz


Wójt Gminy Przasnysz

informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych pod nr 2007/A/0003 wniosku o wydanie w/w decyzji.

Z aktami sprawy można zapoznać się i wnosić uwagi i wnioski w terminie 21 dni, licząc od dnia 28.06.2007 r.

Miejsce wyłożenia wniosku i składania uwag:
Urząd Gminy Przasnysz ul, Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz, Referat Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej pok. Nr 8 w godzinach od 800 do 1600

Organ właściwy do wydania decyzji: Wójt Gminy Przasnysz.

 


                                                                                            Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                             Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-27 14:57:13 Informację zaktualizowano 2007-06-27 14:58:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

O B W I E S Z C Z E N I E

                                             
 Zgodnie z  art. 49 kpa, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 129, poz. 902) 
- zawiadamiam, że w dniu 18 kwietnia 2007 r. zostało  wydane postanowienie nakładające na wnioskodawcę – Wójta Gminy Przasnysz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe, gm. Przasnysz. 
W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia zażalenia od niniejszego postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Przasnysz w terminie 7 dni od daty doręczenia tj. od 4 maja     2007 r.
Strony mogą się zapoznać z przedmiotowym postanowieniem w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok. Nr 8, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki 
                                                                                    Przestrzennej i Komunalnej
                                                                                          Krystyna Szołoch

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-19 13:29:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 3 oraz art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Urząd Gminy Przasnysz podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 19.03.2007 r. w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ”Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej powyżej 40 DJP oraz płyty gnojowej dla 70 DJP ” na działce nr 72/4  położonej w miejscowości Bogate gmina Przasnysz.
 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5 pokój nr 8
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 20.03.2007 r. do 10.04.2007r.

 
Data wprowadzenia informacji 2007-03-19 14:56:08 Informację zaktualizowano 2007-03-19 14:57:06, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. ” Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż ,Helenowo Nowe i Helenowo Stare gmina Przasnysz”
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr 8.
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 18.01.2007 do 08.02.2007r.

 
Data wprowadzenia informacji 2007-01-18 18:01:46 Informację zaktualizowano 2007-01-18 18:14:40, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 
Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z późn. zm.) Urząd Gminy Przasnysz podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 17.08.2006r w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Przebudowa ciągu żwirowych dróg powiatowych: nr 28342 od km 0+506 do 3 + 400, nr 28343 od km 0+605 do km 4+302, nr 28336 od km 0+528 do km 4+990 łączących drogi wojewódzkie z droga krajową Nr 57” Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.8 W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.8:00 do 15:00. w terminie od 17.08.2006 do 08.09.2006r.  
Data wprowadzenia informacji 2006-08-17 12:18:55 Informację zaktualizowano 2006-08-17 12:20:59, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 
Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn .” Przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A. wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej na działce nr 55/1 w Sierakowie gmina Przasnysz . 
 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.8
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.8:00 do 15:00. w terminie od 21.07.2006 do 11.08.2006r.
 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-21 11:05:41 Informację zaktualizowano 2006-07-21 11:06:58, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z późn.zm.) Urząd Gminy Przasnysz podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 14.07.2006r w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.”Przebudowę drogi gminnej Sierakowo przez wieś gmina Przasnysz”
 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.9
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.41 w godz.800 do 1500. w terminie od 14.07. 2006 do 05.08.2006r

 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-14 15:33:54 Informację zaktualizowano 2006-07-14 15:35:47, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia 
 Wniosek w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2006-05-11 14:43:46 Informację zaktualizowano 2006-05-11 14:45:58, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 
Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn .” Rozbudowa istniejącej obory polegającej na dobudowaniu części przeznaczonej dla  cieląt na  9 DJP „   na działce nr 98/2 położonej we wsi Krępa Stara 10 gmina Przasnysz .
 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr. 8.
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 17.03.2006 do 07.04.2006r
 
Data wprowadzenia informacji 2006-03-17 14:54:19 Informację zaktualizowano 2006-03-17 14:55:36, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam,
że  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Budowa obory wolnostanowiskowej na głębokiej ściółce” na działce nr 39 położonej we wsi Dębiny 15 gmina Przasnysz .
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.8
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 22.02.2006 do 15.03.2006r

                                                                                                Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                         Grażyna Wróblewska Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-22 13:25:24 Informację zaktualizowano 2006-02-22 13:26:51, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam,
że na wniosek inwestora – Janusza Stepnowskiego zam. Sierakowo 54, 06-300 Przasnysz – zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa istniejącego warsztatu samochodowego z częścią socjalno-mieszkalną polegającą na rozbudowie części warsztatowej na działce nr 55/5 położonej we wsi Sierakowo 54 gmina Przasnysz .
 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.8
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 14.02.2006 do 07.03.2006r.


   
                                                                                    Wójt Gminy Przasnysz 
                                                                            Grażyna Wróblewska Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2006-02-14 15:18:46 Informację zaktualizowano 2006-02-14 15:20:36, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Zgodnie z  art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.Dz.U.z 2000 r Nr 98, poz.1071 ze zm.), w związku z art.46a ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.),
- zawiadamiam, że w dniu 27stycznia 2006r została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz, w miejscowościach Klewki,Obrąb,Mirów”.
Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych :
w mieście Przasnysz : 336/1, 347/2, 399, 1162/1, 1162 /3, 1162/7, 1162/8, 1162/10, 1162/11, 1162/12, 1162/13
w miejscowości Klewki:
85, 86, 80, 87, 83, 89, 3, 16, 60, 17, 56, 108,21 , 51, 23, 63/1, 72/2, 72/4, 107, 64, 65, 66, 96, 67, 68, 69, 57, 81/1, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 4, 23, 106, 95, 24, 62, 46/1, 44, 45, 47, 50/1, 53, 54, 59, 61, 97, 99, 72/3, 110, 77, 92, 98, 100/1, 100/2, 101/1, 101/3, 102/1, 103/1, 104, 105, 121, 109, 114, 122, 93, 94, 111, 112,
w miejscowości Obrąb:
50, 51, 52, 55, 306, 56, 65, 53, 54, 45, 48/1, 48/2, 49, 177, 59, 60, 82, 102, 195, 244, 265, 299, 309, 89, 90/3, 90/4, 91, 108, 62, 63, 34, 35, 148, 36, 37, 38, 40/2, 39, 40/1, 41, 113, 115, 117, 122/1, 93, 95, 96, 97, 99, 101/5, 103/1, 228, 151/3, 103/2, 103/4, 161/1, 172, 173, 161/2,  171, 269, 176/2, 182, 186, 242, 266, 187, 231, 234, 188, 189, 190/1, 190/2, 191, 193, 194/1, 194/2, 224, 233, 197/1, 197/2, 197/4, 198, 199, 203/2, 223, 124, 227, 229, 230, 232, 237, 235, 236, 238, 239, 240, 241/2, 270, 243, 246, 247, 250, 251, 119, 120,
121, 32 ,291, 147, 151/2, 153, 255, 259, 264, 274,
w miejscowości Mirów:
17/1, 37/1, 18, 34, 44, 30, 31, 27/2, 32, 28, 33, 25, 35, 36, 38, 16, 11, 46/1, 15, 39, 40, 47, 48, 27/1,
 W związku z tym informuję, że stronom postępowania służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za moim pośrednictwem
w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 5 zł.
Strony mogą się zapoznać z przedmiotową decyzją w Urzędzie Gminy Przasnysz, pok.Nr 8, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 15 lutego 2006r.

                                                                                        Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                    Grażyna Wróblewska Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 13:26:22, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz 

Na podstawie art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam,
że na wniosek inwestora – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ostrołęka z/s w Czerwinie 07 – 407, ul.Świerczewskiego 94 – zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.”Remont odcinka drogi wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz – Ostrołęka – na odcinku od km 115+555 do km 121+ 395 z wyłączeniem odcinka m. Karwacz od km 118 + 400 do km 119 + 200.
  Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.8
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 27.01. 2006 do 17.02.2006r


                                                                                         Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                    Grażyna Wróblewska Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2006-01-27 13:03:49, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie 

      Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z późn.zm.) Urząd Gminy Przasnysz podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 10.10.2005r w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.”Przebudowę drogi gminnej Leszno Dobrzankowo gmina Przasnysz”
 Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.9
W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.41 w godz.8:00 do 15:00. w terminie od 10.10. 2005 do 31.10.2005r 

Przasnysz 10.10.2005r 
                                                                                         Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                    Grażyna Wróblewska Morawska


 

 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-10 14:38:13 Informację zaktualizowano 2005-10-10 14:41:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie 

     Na podstawie art.32 ust.1 i ust.3 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62,poz.627 z późn.zm.) Urząd Gminy Przasnysz podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w dniu 05.10.2005r w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach : Klewki, Obrąb, Mirów”.
     Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przasnysz ul.Św.St.Kostki 5 pokój nr.8
     W związku z powyższym zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków osobiście, listownie lub telefonicznie pod nr tel. 752 2709 wew.38 w godz.800 do 1500. w terminie od 05.10. 2005 do 26.10.2005r.

 Przasnysz 05.10.2005r 
                                                                                         Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                    Grażyna Wróblewska Morawska

 

 
Data wprowadzenia informacji 2005-10-05 13:40:51 Informację zaktualizowano 2005-10-05 13:43:54, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Obwieszczenie 

     Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.) Urząd Gminy Przasnysz  informuje , że wszczęto postępowanie w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na przebudowę dla inwestycji niżej wymienionych :

1. Przebudowa drogi gminnej /od drogi powiatowej Przasnysz  – Wężewo/ do wsi Gostkowo od km 0+000 do km 0+689 tj. o długości 0,689.


2. Przebudowa drogi gminnej Sątrzaska – Wyrąb Karwacki od km 1+800 do km 2+955 tj. o długości 1,155 km

     W związku z planowanymi w/w inwestycjami, zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w tych sprawach w terminie od 18.08.2005 do 18.09 2005 w siedzibie Urzędu Gminy 06-300 Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5 pokój nr 9:osobiście,listownie lub telefonicznie pod numerem 752 27 09 w. 41 w godz. 800 -1500.


Przasnysz dnia 18.08.2005                                       Wójt Gminy Przasnysz
                                                                          Grażyna Wróblewska Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2005-08-18 13:29:30 Informację zaktualizowano 2005-08-18 13:35:59, wprowadzający: Bożena Rudzińska
wersja do druku