Biuletyn Informacji Publicznej  Przasnysz  www.przasnysz.pl
Dane
Organy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Przewodniczący Rady
Rada
Komisje
Referaty
Prawo lokalne
Statut
Regulamin
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Finanse Gminy
Budżet
Pomoc publiczna
Dostęp do informacji publicznej
Zasady dostępu do informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Inne
Sprawdź stan sprawy
Jednostki organizacyjne
Nabór na stanowiska urzędnicze
Wybory do Sejmu i Senatu 2011
Ogłoszenia i obwieszczenia
Zapytania ofertowe
Przetargi
SIWZ
Ochrona środowiska
Informacja o środowisku
Oferty inwestycyjne
Rejestry i ewidencje
Oświadczenia
Informacje nieudostępnione
Linki
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Serwis
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
Redakcja
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia i obwieszczenia strona główna 

Ogłoszenia i obwieszczenia
Aktualizacja ogłoszenia Wójta Gminy Przasnysz z
dnia 03.12.2012 r.w sprawie wykazu nieruchomości
komunalnych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-18 14:29:15 Informację zaktualizowano 2012-12-18 14:34:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-11 08:45:05 Informację zaktualizowano 2012-12-11 08:45:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie Wójta Gminy Przasnysz z dnia
03.12.2012 r.w sprawie wykazu nieruchomości
komunalnych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2012-12-03 14:43:45 Informację zaktualizowano 2012-12-03 14:45:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
Wyniki konsultacji projektu „Programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na rok 2013”. 

Na podstawie uchwały Nr XI/72/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 4 października 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Przasnysz wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Przasnysz w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013”.
Konsultacje rozpoczęły się 10 września  2012 r. i trwały do 28 września 2012 r. Ich formą  było zamieszczenie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu Gminy Przasnysz. Informacja o konsultacjach umieszczona została także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
Do projektu programu nie zgłoszono żadnych uwag.

                                                                    Wójt Gminy Przasnysz
                                                                   /-/ Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2012-10-03 11:31:54 Informację zaktualizowano 2012-10-03 11:32:12, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 08:15:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Makowskiego 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-08-02 11:40:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wszczęciu
postepowania administracyjnego i rozprawie
administracyjnej 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-07-27 08:25:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej  
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-04-10 08:37:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-03-23 15:34:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
Konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Przasnysz
w roku 2011 w zakresie pomocy społecznej 

 


Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie - załącznik


Wzór umowy


Wzór oferty


Wzór sprawozdania


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

 20120228_ogloszenie.doc
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 14:17:08 Informację zaktualizowano 2012-02-28 14:20:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu
decyzji zatwierdzającej projekt zamienny na
realizację inwestycji drogowej 
 szczegóły w pliku PDF
Data wprowadzenia informacji 2012-02-28 13:59:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wszczęciu
postepowania administarcyjnego i rozprawie
administracyjnej 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-20 13:24:46, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Starosty Przasnyskiego o wszczęciu
postepowania administarcyjnego i rozprawie
administracyjnej 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2012-02-10 15:59:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do
wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na
okres 5 lat. 

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651ze zmianami/    Wójt Gminy Przasnysz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej.

1.Nieruchomość gruntowa - grunt  stanowiący współwłasność gminy Miasto Przasnysz (udział 9/10) i Gminy Przasnysz (udział 1/10 część), zapisana w księdze wieczystej KW Nr OS1P/00029297/9, położona w Oględzie oznaczona jako część działki nr 16/1 o powierzchni 750 m²  z przeznaczeniem pod prowadzeniem działalności związanej z telefonią komórkową
 
2.Cena za wydzierżawienie gruntu wynosić będzie  miesięcznie 2.500 zł netto plus należny podatek VAT , z czego 1/10 część należna zgodnie z wielkością udziału dla Gminy Przasnysz tj. 250,00 zł +  należny podatek VAT płatny z góry w okresach miesięcznych wystawianych przez Wydzierżawiających.

3.Ustalony czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych  ogłaszanych przez Prezesa GUS za dany rok bez konieczności aneksowania.

4.Wydzierżawiajacy ponosi  opłaty jak podatek od nieruchomości i inne opłaty związane z dzierżawą gruntu.

       Rada Gminy Przasnysz Uchwała nr X/68/2011 wyraziła zgodę na wydzierżawienie na okres 5 lat w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej we wsi Oględa z przeznaczeniem do prowadzenia działalności związanej z telefonią komórkową.

 

Sporządzono dnia 2011- 09- 02

                                                                Wójt Gminy Przasnysz
                                                                                                         
                                                                  Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-09-02 14:44:28 Informację zaktualizowano 2011-09-02 14:45:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 05.04.2011 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę

 

   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z póź. zm.). Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia do wydzierżawienia część działki

 m2

Położenie

Wysokości czynszu dzierżawnego kwartalnie w  zł.

1.

dz. nr. 535

22542

15,00 m2

na placu Zespołu Szkół w Lesznie

460 zł + Vat

2.

dz. nr. 1/1

21110

15,00 m2

na placu Zespołu Szkół w Nowej Krępie

460 zł + Vat

3.

dz. nr. 60/1

16358

15,00 m2

na placu Stacji Uzdatniania Wody w Mchowie

460 zł + Vat

 

Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, jako przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Telekomunikacją Polską S.A.

 

Waloryzacja  czynszu raz w roku  na podstawie wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług , ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Termin wnoszenia opłaty do 30 dnia każdego miesiąca kwartału.

 

 

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przasnyszu,    

ul. Św. Kostki 5,a także na stronie internetowych www.bip.przasnysz.pl , na okres 21 dni  w dniach: od 05.04.2011r. do 26.04.2011r.

 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Przasnysz

                                                                                                           mgr inż. Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-04 16:08:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

OGŁOSZENIE 

Wójta Gminy Przasnysz 

z dnia 05.04.2011 r.

 

w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych

do oddania w dzierżawę

 

   Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  poz. 651 z póź. zm.). Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych

do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. 

 

Lp.

Nr działki

Nr KW

Powierzchnia do wydzierżawienia   ha

Położenie

Wysokości czynszu dzierżawnego kwartalnie w  

1.

dz. nr. 78, 79/2

21113

12,00 m2

część lokalu  użytkowego w budynku Zespołu Szkół w Bogatem

552 zł + Vat

 

 

Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, jako przedłużenie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Telekomunikacją Polską S.A.

 

Waloryzacja  czynszu  raz w roku  na podstawie wskaźnika wzrostu cen, towarów i usług , ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Termin wnoszenia opłaty do 30 dnia ostatniego miesiąca kwartału.

 

 

 

Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przasnyszu,    

ul. Św. Kostki 5,a także na stronie internetowych www.bip.przasnysz.pl , na okres 21 dni w dniach: od  05.04.2011r. do  26.04.2011r.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Przasnysz

                                                                                       mgr inż. Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-04-04 16:07:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA
REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2011-04-01 13:08:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Ogłoszenie

Urząd Gminy Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, kieruje ponowną ofertę  na wycinkę drzew wraz z usunięciem karp w ilości 136 sztuk w tym:
- 44 sztuki sosny zwyczajnej,
- 80 sztuk brzozy brodawkowej
- 12 sztuk dębu
z terenu pasa drogowego drogi gminnej o nr ew.  143/6 w obrębie geodezyjnym Sątrzaska w zamian za pozyskany materiał.
Usunięcie drzew oraz cały teren w obrębie wycinki należy uporządkować (gałęzie i karpy wywieźć) w nieprzekraczalnym terminie do 
11 kwietnia 2011 roku.

Oferty wykonania prac należy składać w terminie do dnia 23 marca 2011 r do godz. 15:00. w Urzędzie Gminy pokój nr 2. (wzór oferty w załączeniu)
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Wycinka drzew w miejscowości Sątrzaska”
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefoniczne pod nr (29) 752 27 09 w. 41 lub osobiście do pokoju nr 7
(sprawę prowadzi Danuta Bartosiewicz)

Przasnysz, 18.03.2011
                                                                                 Wójt
                                                                       Gminy Przasnysz
                                                                   Grażyna  Wróblewska

 

 

 


                                                                                Przasnysz , …………………

 

                                                                                 Urząd Gminy
                                                                                   Przasnysz

 

OFERTA


W zawiązaniu do ogłoszenia Urzędu Gminy Przasnysz z dnia 18 marca 2011 r w sprawie usunięcia drzew i uporządkowaniem.

Ja ………………………………………………………………………………..
                        (  Nazwisko i imię)
             
zam. …………………………………………….
          (adres zamieszkania)


w zamian za pozyskany materiał oferuję wykonanie wycinki 134 szt. drzew z działki o nr ew. 143/6 w obrębie geodezyjnym Sątrzaska wraz z uporządkowaniem  terenu z gałęzi i karp w terminie do dnia …………………..


                                                                          ………………………………
                                                                            (czytelny podpis

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-18 14:18:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o wynikach 

Urząd Gminy Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, niniejszym informuje, że w terminie do dnia 4 marca 2011 roku została złożona jedna oferta  na wycinkę drzew wraz z usunięciem karp w ilości 136 sztuk w tym:
- 44 sztuki sosny zwyczajnej,
- 80 sztuk brzozy brodawkowej
- 12 sztuk dębu
z terenu pasa drogowego drogi gminnej o nr ew.  143/6 w obrębie geodezyjnym Sątrzaska w zamian za pozyskany materiał.
Ofertę złożył Sławomir Płocharczyk zam. Sątrzaska 1, 06-300 Przasnysz


Przasnysz, 07.08.2011
                                                                   Wójt Gminy Przasnysz
                                                                   Grażyna  Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-09 08:48:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszcenie Starosty Przasnyskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2011-03-03 16:06:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
Konkurs ofert na zadanie publiczne Gminy Przasnysz
w roku 2011 w zakresie pomocy społecznej 

 


Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie - załącznik


Wzór umowy


Wzór oferty


Wzór sprawozdania


zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z  wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

 
Data wprowadzenia informacji 2011-03-01 17:13:33 Informację zaktualizowano 2011-03-01 17:46:23, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Ogłoszenie

Urząd Gminy Przasnysz z siedzibą w Przasnyszu ul. Św. St. Kostki 5, kieruje ofertę  na wycinkę drzew wraz z usunięciem karp w ilości 136 sztuk w tym:
- 44 sztuki sosny zwyczajnej,
- 80 sztuk brzozy brodawkowej
- 12 sztuk dębu
z terenu pasa drogowego drogi gminnej o nr ew.  143/6 w obrębie geodezyjnym Sątrzaska w zamian za pozyskany materiał.
Usunięcie drzew oraz cały teren w obrębie wycinki należy uporządkować (gałęzie i karpy wywieźć) w nieprzekraczalnym terminie do
31 marca 2011 roku.

Oferty wykonania prac należy składać w terminie do dnia 04 marca 2011 r do godz. 15oo. w Urzędzie Gminy pokój nr 2. (wzór oferty w załączeniu)
Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „Wycinka drzew w miejscowości Sątrzaska”
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefoniczne pod nr (29) 752 27 09 w. 41 lub osobiście do pokoju nr 7
(sprawę prowadzi Danuta Bartosiewicz)

Przasnysz, 25.02.2011
                                                                                 Wójt
                                                                       Gminy Przasnysz
                                                                   Grażyna  Wróblewska

 

 

 


                                                                                Przasnysz , …………………

 

                                                                                 Urząd Gminy
                                                                                   Przasnysz

 

OFERTA


W zawiązaniu do ogłoszenia Urzędu Gminy Przasnysz z dnia 25 luty 2011 r w sprawie usunięcia drzew i uporządkowaniem.

Ja ………………………………………………………………………………..
                        (  Nazwisko i imię)
             
zam. …………………………………………….
          (adres zamieszkania)


w zamian za pozyskany materiał oferuję wykonanie wycinki 134 szt. drzew z działki o nr ew. 143/6 w obrębie geodezyjnym Sątrzaska wraz z uporządkowaniem  terenu z gałęzi i karp w terminie do dnia …………………..


                                                                          ………………………………
                                                                            (czytelny podpis

 
Data wprowadzenia informacji 2011-02-25 15:13:45 Informację zaktualizowano 2011-02-25 15:16:51, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO  
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2011-01-21 08:26:13, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO  
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2011-01-13 11:02:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie Wójta Gminy Przasnysz z dnia
20.12.2010 r. w sprawie wykazu nieruchomości
komunalnych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-23 15:45:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2010-12-03 08:44:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
Informacja sporządzona w związku z
rozstrzygnięciem ogłoszonego otwartego naboru na
partnera w celu wspólnej realizacji projektu w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka w marach działania 8.3.
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
elnclusion”  
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-11-12 14:45:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o otwartym naborze na partnera w celu
wspólnej realizacji projektu w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-10-13 15:09:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO  
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2010-10-06 09:41:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 
 szczegóły w pliku (JPG)
Data wprowadzenia informacji 2010-08-23 08:28:30 Informację zaktualizowano 2010-08-23 08:29:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO 
 szczegóły w pliku (PDF)
Data wprowadzenia informacji 2010-08-05 23:13:44 Informację zaktualizowano 2010-08-05 23:15:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 15 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-04-15 12:18:12 Informację zaktualizowano 2010-04-28 10:28:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania chorego w 2010 roku. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-04-01 12:48:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 14 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-03-24 15:41:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia  16 marca 2010 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

                     Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku         o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr ew.

Powierzchnia

Nr KW

Położenie w obrębie wsi

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w mpzp

Cena nieruchomości

1

5

1,54 ha

w tym:

RVI-1,16 ha

BLsV-0,38 ha

16353

Karbów-ko

Częściowo zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 60,70 m2 ogrodzona

I UR – Teren usług uciążliwych

98 528

         Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 – tj. licząc 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                             mgr inż.  Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2010-03-16 10:58:58 Informację zaktualizowano 2010-03-16 11:00:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 13 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-03-12 09:06:23 Informację zaktualizowano 2010-03-15 09:29:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 12 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 16:22:15 Informację zaktualizowano 2010-03-15 09:29:14, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 11 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-03-10 16:20:51 Informację zaktualizowano 2010-03-15 09:28:40, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

INFORMACJA
Wójta Gminy Przasnysz
z dnia 15 lutego 2010 roku

 
W związku z trudną sytuacją pogodową spowodowaną obfitymi opadami śniegu, niską temperaturą, zaleganiem śniegu na chodnikach i dachach domów, Wójt Gminy Przasnysz na podstawie Rozporządzenia Nr 2 Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2006 roku, przypomina zarządcom bądź właścicielom terenów oraz budynków o obowiązku usuwania śniegu z chodników oraz dachów, w szczególności z dachów o małym nachyleniu, obiektów wielko powierzchniowych takich jak: szkoły, sklepy, hale produkcyjne, hale składowe. Szczególne zagrożenie dla ludzi stwarzają nawisy śnieżne i sople lodu, których obowiązek usuwania również spoczywa na administratorach budynków.
Zaleca się dokonanie przeglądu w/w obiektów i podjęcie niezbędnych działań w celu usunięcia zalegającego śniegu, stwarzającego zagrożenie dla zdrowia i życia oraz mienia mieszkańców.
Niedopełnienie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektów jest zagrożone karami przewidzianymi przez. Art. 91a Prawa budowlanego, w tym karą pieniężną.

                   

                                                               Wójt Gminy Przasnysz

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 14:30:05 Informację zaktualizowano 2010-02-26 14:32:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KOŚCIOŁÓW I
ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH NA ŚWIADCZENIE USŁUG
OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA CHOREGO NA
2010 ROK 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2010-02-26 14:21:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                                      Przasnysz, dnia 2010-02-12

I N F O R M A C J A
dot. przeprowadzonych negocjacji na świadczenie usług w zakresie
 utrzymania zimowego dróg na terenie Gminy Przasnysz.


Stosownie do art. 67 ust.1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy  w Przasnyszu informuje, iż z firmą „INTER-BOR” Grzegorz i Wojciech Borkowscy sp. j. Mchowo 101; 06-300 Przasnysz przeprowadzone zostały w dniu 10 lutego 2010 roku negocjacje w sprawie świadczenia usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
Ww. Wykonawca spełnia warunki wynikające z ustawy Prawo Zamówień Publicznych i  podpisana zostanie z nim umowa dot. usług  w tym zakresie.

 
Data wprowadzenia informacji 2010-02-12 19:40:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO
PROJEKTU ZAPLANOWANEGO DO REALIZACJI W RAMACH
DZIAŁANIA 7.2, PODDZIAŁANIA 7.2.2 PRIORYTETU VII
PO KL 

Na podstawie art. 6 ust. 24 Ustawy z dnia 7 listopada 2008 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 08.216.1370) oraz w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 06.227.1658) oraz z dokumentem „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” z dnia 23 kwietnia 2009 roku.

 Gmina Wiejska Przasnysz
jako wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) projektu pn. „Wiejski Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości”, zwanego dalej „Projektem”, który to Projekt zostanie złożony, w ramach trybu konkursu otwartego Nr 1/POKL/7.2.2/2009 , ogłoszonego przez instytucję pośredniczącą konkursu otwartego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
ogłasza otwarty nabór partnera z sektora organizacji pozarządowych w celu wspólnego przygotowania dokumentacji konkursowej, a w przypadku pozyskania dotacji także realizacji Projektu, polegającego na utworzeniu i prowadzeniu Wiejskiego Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości.
Projekt realizowany będzie na zasadach projektu partnerskiego, którego liderem będzie Gmina Przasnysz. Planuje się, iż projekt będzie realizowany od kwietnia 2010r. do grudnia 2013r. Zadania partnera Projektu, zasady wspólnego zarządzania projektem oraz zasady przekazywania przez beneficjenta (Gminę Przasnysz) środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów ponoszonych przez partnerów na realizację zadań w ramach Projektu zostaną określone w umowie partnerskiej.
 
Celem projektu jest m.in.:
1. powstanie i funkcjonowanie Wiejskiego Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości;
2. aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców obszaru objętego projektem, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych, a także biernych społecznie, wykluczonych, w oparciu o instrumenty ekonomii społecznej;
3. wykreowanie Gminy Przasnysz jako lidera ekonomii społecznej w Powiecie Przasnyskim:
4. rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej.
W ramach projektu przewiduje się m.in. realizację następujących działań:
1) stworzenie dostępnego dla osób niepełnosprawnych  wiejskiego inkubatora społecznej przedsiębiorczości;
2) funkcjonowanie wiejskiego inkubatora społecznej przedsiębiorczości oraz jego oddziałów zapewniających podmiotom (osobom) chcącym założyć (utworzyć) podmioty ekonomii społecznej wsparcie szkoleniowe oraz inkubacyjne (biurowo - techniczne), a także wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej działających w innych częściach kraju, szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zakładania
i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej, wydanie poradników
i podręczników zawierających informacje nt. prowadzenia (funkcjonowania) podmiotów ekonomii społecznej i utworzenie biblioteki i e-biblioteki ekonomii społecznej;
3) wdrożenie systemu informatycznego (platformy informatycznej) wspierającego pracę inkubatora;
4) promocję wiejskiej ekonomii społecznej w Powiecie Przasnyskim;
5) utworzenie partnerstwa na rzecz wdrażania wiejskiej ekonomii społecznej na obszarze objętym projektem wraz z montażem finansowym na działalność tego partnerstwa, celem organizacji spotkań partnerstwa, szkoleń dla decydentów, członków i pracowników poszczególnych podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, opracowania strategii wdrażania ekonomii społecznej na obszarze objętym projektem, a także finansowania wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej działających w innych częściach kraju;
6) podnoszenie poziomu integracji społecznej i rozwój wspólnot lokalnych oraz  wspieranie rozwoju usług publicznych (społecznych i technicznych);

Oferty składane w ramach niniejszego naboru powinny zawierać:
1. propozycję współpracy przy konstruowaniu dokumentacji konkursowej Projektu.
2. informację nt. oferowanego wkładu partnera w realizację Projektu (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe);
3. zaprezentowanie kompleksowej koncepcji Realizacji Projektu;
4. przedstawienie założeń do kompleksowej koncepcji realizacji działań na rzecz wdrażania
i promocji ekonomii społecznej dla społeczności lokalnej;
5. przedstawienie sposobu osiągania wskaźników i rezultatów Projektu oraz jego autoewaluacji.

Do oferty powinny być dołączone następujące pisemne informacje i dokumenty:
1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty
      potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2. aktualny statut oferenta;
3. oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych,
ani wobec innych podmiotów;
4. opis (charakterystykę) oferenta wraz z podaniem obszaru działania, doświadczeń
w zakresie działalności statutowej, zasobów kadrowych, możliwości techniczno - organizacyjnych oraz doświadczeń w realizacji podobnych projektów, w tym również
w projektach partnerskich realizowanych w ramach PO KL;
5. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób
odpowiedzialnych za realizację działań projektowych;
6. ewentualne inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty; przy czym
w przypadku dokumentów, o których mowa w pkt 1, 2, 5 i 6 dopuszcza się możliwość przedłożenia kserokopii potwierdzonych przez podmiot za zgodność z oryginałem.

Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność działania potencjalnego partnera z celami projektu i partnerstwa;
2) oferowany wkład (merytoryczny, organizacyjny i kadrowy) potencjalnego partnera
w realizację celu projektu i partnerstwa;
3) kompleksowość i komplementarność działań oferenta wobec beneficjentów ostatecznych;
4) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (zwłaszcza dofinansowanych z POKL), w tym w szczególności dotychczasowe doświadczenia
w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Powiatu Przasnyskiego oraz wielofunkcyjnego rozwoju Powiatu Przasnyskiego;
5) współpraca z beneficjentem (Gminą Przasnysz) w trakcie przygotowania wniosku konkursowego i realizacją  Projektu;
6) innowacyjność proponowanych rozwiązań (działań);
7) posiadanie przez co najmniej 2 osoby certyfikatu Prince2;
8) posiadanie co najmniej 2 osób z doświadczeniem w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
9) posiadanie co najmniej 1 osoby doświadczonej w rozliczaniu projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Przasnysz
ul. Świętego Stanisława Kostki 5, 06-300 Przasnysz, pokój Nr 2 w godzinach pracy Urzędu Gminy od 8:00 do 16:00.
w terminie do dnia 28 sierpnia 2009 r. do godz. 10:00, w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Otwarty nabór partnera”, opatrzonych pieczęcią firmową podmiotu.
W przypadku ofert składanych pocztą decydować będzie data wpływu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 501 228 632
Oferty niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia. Oferta powinna zawierać informacje co do każdego z punktów „kryteriów wyboru Partnera Projektu” oraz zawierać informacje umożliwiające identyfikację podmiotu (dane teleadresowe) oraz powinna być podpisana przez osoby reprezentujące organizację pozarządową ( zgodnie z KRS).
Konkurs ofert będzie ważny również w przypadku złożenia tylko jednej oferty.
Rozpatrzenia zgłoszonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przasnysz w terminie do dnia 4 września 2009r. Wyniki rozstrzygnięcia niniejszego naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Przasnyszu oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przasnysz.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyn.
Ogłoszenie o naborze zostaje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Przasnysz, prasie lokalnej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Przasnysz.

Przasnysz, dnia 3 sierpnia 2009r.

 
Data wprowadzenia informacji 2009-08-03 13:57:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
Unieważnienie do składania ofert na na usługi
integracji społecznej 

W związku ze zmianami budżetowymi w Budżecie Państwa Polskiego związanymi ze zmniejszeniem oraz zamrożeniem kwot na realizację programu PPWOW na 2009 rok, unieważnia się zaproszenia do składania ofert Nr 9 i 10 na usługi integracji społecznej. 

                                                                             Wójt Gminy Przasnysz  
                                                                             Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-27 11:14:28 Informację zaktualizowano 2009-07-27 11:19:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm./ w związku
z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych/ tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 ze zm. /Wojewoda Mazowiecki zawiadamia, że na wniosek inwestora – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Kruczkowskiego 3,
00-380 Warszawa, wydana  została decyzja Nr 1/2009 z dnia 06.07.2009 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów, na całej długości, tj. od km 00+000 do km 23+885”.
W związku z powyższym informuję, że strony mogą w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia zapoznać się z decyzją
w powyższej sprawie, w Oddziale Infrastruktury i Środowiska w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, w poniedziałki w godzinach
9:00 – 17:00, w pozostałe dni tygodnia w godzinach 8:00 - 16:00 / z wyłączeniem dni świątecznych i sobót / w pok. 324, III piętro, tel.: 023-671-93-25, 023-672-51-35.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury,
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego,
w terminie 14 dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.


Znak sprawy: WI-C.BM.7119-04/09

 
Data wprowadzenia informacji 2009-07-14 13:48:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
Wójt Gminy Przasnysz zawiadamia że zostaje przedłużony termin składania ofert Nr 9 i Nr 10 na usługi integracji społecznej do 28 lipca 2009 roku.  
Data wprowadzenia informacji 2009-07-09 09:51:29 Informację zaktualizowano 2009-07-09 09:53:55, wprowadzający: Mariusz Milewski
Regulamin konkursu "Kwietna wioska" 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-07-07 14:01:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-06-19 15:33:58, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 10 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:11:44, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 9 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-06-18 10:11:19, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-05-06 12:16:36, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie wyniku konkursu na Świadczenie usług
dla społeczności lokalnej - oferta Nr 6 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 14:26:23 Informację zaktualizowano 2009-04-15 14:27:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie wyniku konkursu na Świadczenie usług
dla społeczności lokalnej - oferta Nr 5 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-15 14:26:03 Informację zaktualizowano 2009-04-15 14:27:15, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 8 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-10 13:28:54 Informację zaktualizowano 2009-04-10 13:32:10, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 7 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-10 13:28:37 Informację zaktualizowano 2009-04-10 13:30:04, wprowadzający: Mariusz Milewski
Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert na
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania chorego w 2009 roku. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-04-02 11:06:35, wprowadzający: Mariusz Milewski
Obwieszczenie o przeprowadzaniu strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko projektów
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 15:10:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 6 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 11:30:20, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 5 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-03-09 11:04:08 Informację zaktualizowano 2009-03-09 11:18:17, wprowadzający: Mariusz Milewski
Informacja Komendanta WKU w Ostrołęce o
możliwości przeniesienia do rezerwy bez odbycia
służby wojskowej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-03-05 15:02:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KOŚCIOŁÓW I
ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH NA ŚWIADCZENIE USŁUG
OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA CHOREGO 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-02-27 08:40:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO O WYDANIU
DECYZJI O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
DROGOWEJ 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 15:41:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO O WYDANIU
DECYZJI O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
DROGOWEJ 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 15:41:16 Informację zaktualizowano 2009-02-13 15:42:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 4 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-02-13 12:52:21 Informację zaktualizowano 2009-02-13 12:53:00, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie Wójta Gminy Przasnysz z dnia 06
lutego 2009r. w sprawie wykazu nieruchomości
komunalnych przeznaczonych do oddania w
dzierżawę na okres do 3 lat. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-02-06 11:09:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO O WYDANIU
DECYZJI O ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI
DROGOWEJ 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2009-01-23 15:24:29, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO Z DNIA 08
GRUDNIA 2008 ROKU 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 15:30:08, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO Z DNIA 08
GRUDNIA 2008 ROKU 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-12-09 15:29:06, wprowadzający: Mariusz Milewski
OBWIESZCZENIE STAROSTY PRZASNYSKIEGO 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-11-05 14:07:21, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie wyniku konkursu na Świadczenie usług
dla dzieci i młodzieży. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-10-30 11:07:48, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie wyniku konkursu na Świadczenie usług
dla społeczności lokalnej. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-10-30 11:07:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu na
prowadzenie konsultacji i udzielanie informacji
przez Prawnika w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 15:03:31, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie wyniku konkursu na prowadzenie
konsultacji i udzielanie informacji przez
Specjalistę Terapii Uzależnień w Punkcie
Informacyjno-Konsultacyjnym. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-10-23 15:01:47, wprowadzający: Mariusz Milewski
Zaproszenie do składania ofert Nr 3 na usługi
integracji społecznej 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-10-01 15:25:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
Protokół Nr 1/08 z posiedzenia Komisji Rolnictwa
Gospodarki Żywnościowej, Wodnej i Ochrony
Środowiska przy udziale Przewodniczącego Rady
Gminy i wszystkich pozostałych
Przewodniczących Stałych Komisji Rady Gminy
Przasnysz odbytego w dniu 27 sierpnia 2008 r. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-12 13:46:39, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie konsultacji
i udzielenie informacji przez Specjalistę Terapii
Uzależnień w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym w siedzibie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przasnyszu, ul. Św.
Wojciecha 1. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 14:58:56, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o konkursie na prowadzenie konsultacji
i udzielenie informacji przez Prawnika w Punkcie
Informacyjno – Konsultacyjnym w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu,
ul. Św. Wojciecha 1. 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-09-03 14:56:52, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

O G Ł O S Z E N I E

Wójta Gminy Przasnysz

z dnia  02 lipca 2008 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

                     Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku         o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Wójt Gminy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do sprzedaży:

Lp.

Nr ew.

Powierzchnia

Nr KW

Położenie w obrębie wsi

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w mpzp

Cena nieruchomości

1

5

1,54 ha

w tym:

RVI-1,16 ha

BLsV-0,38 ha

16353

Karbów-ko

Częściowo zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 60,70 m2 ogrodzona

I UR – Teren usług uciążliwych

103.734

 

         Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

       Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 – tj. licząc 6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia.

 

                                                                                                           WÓJT GMINY

                                                                                             mgr inż.  Grażyna Wróblewska

 

 
Data wprowadzenia informacji 2008-07-04 08:46:05, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W PRZASNYSZU

ogłasza nabór na szkolenie nt.:
„Opiekun nad osobami starszymi, chorymi i dziećmi”

Oferta kierowana jest do mieszkańców Gminy Przasnysz spełniających następujące warunki:
- korzystających z pomocy tut. Ośrodka
- nie posiadających zatrudnienia i będących osobami długotrwale bezrobotnymi
- w wieku od 35 – 55 lat


Szkolenie jest organizowane w ramach Projektu Systemowego współfinansowanego ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Szkolenie to daje możliwość uzyskania certyfikatu uprawniającego do pracy w w/w zawodzie.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonywać u Kierownika GOPS w Przasnyszu przy ul. Św.Wojciecha 1, w godz. 8-16, do dnia 10.06.2008r.
Telefon kontaktowy – 029 7523154

 
Data wprowadzenia informacji 2008-06-03 15:25:34, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

Zawiadomienie
o wyłożeniu do konsultacji
projektu statutu sołectwa


Zawiadamiam, że w dniach od  5 do 26 maja 2008 roku wyłożone będą do wglądu, u sołtysów poszczególnych sołectw oraz  w Urzędzie Gminy Przasnysz, projekty statutów sołectw.
Pisemne zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektów statutów przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w okresie ich wyłożenia.

 

                                                                    Wójt Gminy Przasnysz
                                                                   /-/ Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-30 14:37:58 Informację zaktualizowano 2008-04-30 14:39:37, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

O G Ł O S Z E N I E !
 

Informuję, że  dzień 02 maja 2008r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przasnyszu.

 

                                                                  
                                                                                                        WÓJT  GMINY

                                                                                      /-/mgr inż.Grażyna  Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2008-04-04 08:53:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                                                         Przasnysz dn. 31.03.2008 roku.

 

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Przedmiot konkursu – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego w 2008 roku.


Niniejszym informuję, że do realizacji powyższego zadania zostały wybrane
oferty złożone przez :

Zarząd Rejonowy
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
ul. St. Kostki 5
06 – 300 Przasnysz


Polski Czerwony Krzyż
Zarząd Rejonowy w Przasnyszu
ul. Św. St. Kostki 5
06 – 300 Przasnysz


Oferowane ceny za usługi za jedną osobę miesięcznie – 240 zł brutto.


                                                                     Wójt Gminy Przasnysz

                                                                  mgr inż. Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-31 15:30:20 Informację zaktualizowano 2008-03-31 15:32:43, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Przasnysz - części wsi
Sierakowo 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy w Przasnyszu nr VIII/56/2007 z dnia 26 marca 2007 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przasnysz obejmującego obszar części wsi Sierakowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 26 marca - 18 kwietnia 2008 r w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, w godz. od 9.00 do 14.00.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2008 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przasnysz, o godz. 12.30.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


            Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przasnysz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 maja 2008 r.

 
Data wprowadzenia informacji 2008-03-14 11:46:02, wprowadzający: Mariusz Milewski
OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, KOŚCIOŁÓW I
ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH NA ŚWIADCZENIE USŁUG
OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA CHOREGO 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2008-02-29 15:29:30, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

OŚWIADCZENIE!

    W związku z pojawiającymi się propozycjami, które mieszkańcom gminy składane są przez firmy, chcące rozwijać u nas energetykę wiatrową Wójt Gminy Przasnysz informuje, że na dzień dzisiejszy w planach zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano terenów pod lokalizowanie tego typu przedsięwzięć.

Niemniej wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w farmy wiatrowe na terenie gminy Przasnysz zapraszam do poważnych negocjacji i współpracy w tym zakresie.
Jednocześnie informuję mieszkańców, że dotychczas żadna z firm nie wystąpiła do Wójta Gminy Przasnysz z propozycją współpracy w tej mierze. Podpisywane przez Państwa umowy cywilno-prawne w żaden sposób nie będą obligowały gminy do przeznaczenia określonych terenów pod tego typu inwestycje, składane przez Państwa wnioski o zmianę przeznaczenia gruntów będą rozpatrywane zgodnie z procedurą, co nie gwarantuje Państwu wywiązania się z podpisanych umów, a w konsekwencji może doprowadzić do roszczeń odszkodowawczych względem Państwa. Umowy podpisujecie Państwo na własne ryzyko.

W przypadku przedstawienia Państwu takiej umowy do podpisania zapraszamy do Urzędu Gminy na konsultacje w tej sprawie, w godzinach pracy urzędu.

                                                                        

                                                                       Wójt Gminy Przasnysz

                                                                         Grażyna Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2007-12-14 09:16:28 Informację zaktualizowano 2007-12-17 14:38:33, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

OGŁOSZENIE!

Aby zapobiec zarażeniu się ptasią grypą
przestrzegaj poniższych zasad:

• SPOŻYWAJ MIĘSO DROBIOWE, PRZETWORY DROBIARSKIE I
JAJA PODDANE ODPOWIEDNIEJ OBRÓBCE CIEPLNEJ W
TEMPERATURZE MINIMUM 70C;
• MYJ DOKŁADNIE Z UŻYCIEM DETERGENTU WSZYSTKIE
PRZEDMIOTY, KTÓRE MIAŁY KONTAKT Z SUROWYM DROBIEM
(DESKI, NOŻE, TALERZE); PAMIETAJ, ŻE MROŻENIE MIĘSA NIE
NISZCZY WIRUSA PTASIEJ GRYPY;
• NIE DOTYKAJ, BEZ ODPOWIEDNIEGO ZABEZPIECZENIA, MARTWYCH LUB SPRAWIAJĄCYCH WRAŻENIE CHORYCH PTAKÓW DZIKICH ANI UBITEGO DROBIU; PRZEDE WSZYSTKIM DOPILNUJ, ABY NIE ROBIŁY TEGO DZIECI;
• ZADBAJ O TO, ABY DZIECI UNIKAŁY MIEJSC BYTOWANIA DZIKIEGO PTACTWA, FERM DROBIU ORAZ INNYCH MIEJSC JEGO PRZETRZYMYWANIA;
• MYJ RĘCE PO KAŻDORAZOWYM ZETKNIĘCIU Z PTACTWEM, ZARÓWNO DZIKIM, JAK I HODOWLANYM; DOPILNUJ, ABY ROBIŁY TO TAKŻE DZIECI; NIE KARM PTACTWA Z RĘKI;
• PAMIĘTAJ, ABY SUROWE MIĘSO DROBIOWE NIE MIAŁO STYCZNOŚCI Z INNYMI PRODUKTAMI ŻYWNOŚCIOWYMI;
• PRZYPOMINAMY O PRZESTRZEGANIU ZAKAZU PRZYWOZU Z
ZAGRANICY ŻYWEGO LUB MARTWEGO PTACTWA, DROBIU I
WYROBÓW DROBIARSKICH, JAJ, NIEPRZETWORZONYCH PIÓR I
ICH CZĘŚCI, PUCHU ORAZ TROFEÓW MYŚLIWSKICH;
więcej informacji zasięgniesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego
http://www.gis.goy.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2007-12-10 11:53:19 Informację zaktualizowano 2007-12-10 11:56:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

 O G Ł O S Z E N I E !
 

Informuję, że  dzień 24 grudnia 2007r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, który będzie  odpracowany w dniu 29 grudnia 2007r.

 

                                                                  
                                                                                                        WÓJT  GMINY

                                                                                      /-/mgr inż.Grażyna  Wróblewska
                            

 
Data wprowadzenia informacji 2007-11-29 12:48:04 Informację zaktualizowano 2007-11-29 12:52:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

                                                         O G Ł O S Z E N I E !
 

Informuję, że  dzień 02 listopada 2007r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Przasnyszu, za czas odpracowany w dniu 15 września 2007r.

     
                                                                                          WÓJT  GMINY

                                                                        /-/mgr inż.Grażyna  Wróblewska

 
Data wprowadzenia informacji 2007-10-29 08:48:16 Informację zaktualizowano 2007-10-29 08:49:50, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Obwieszczenie Wójta Gminy Przasnysz o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1989r.
Data wprowadzenia informacji 2007-10-04 14:34:24, wprowadzający: Mariusz Milewski
Informacja Wójta Gminy Przasnysz z dnia 4 lipca
2007 roku 
Wójt  Gminy  Przasnysz  informuje, że  ogłoszony   na  dzień  22  czerwca  2007 przetarg ustny  nieograniczony  na  sprzedaż  nieruchomości  komunalnej położonej  w obrębie  miejscowości  Mirów, oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  jako  działka  nr  12  o  pow. 0.07  ha  wpisanej  do  księgi  wieczystej  pod  nr  26 764  zakończył  się  wynikiem  negatywnym. Nikt  nie  wpłacił  wadium  w  terminie  określonym  w  ogłoszeniu  w  związku  z  czym  nikt  nie  przystąpił  do  przetargu.
Będzie  zorganizowany  drugi  przetarg  ustny  nieograniczony .  
Data wprowadzenia informacji 2007-07-12 15:47:21 Informację zaktualizowano 2007-07-12 15:47:53, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie dotyczące wyborów ławników
sądowych na kadencję 2008 – 2011 

W imieniu Rady Gminy Przasnysz, uprzejmie informuję, że z dniem 31 grudnia 2007 r. upływa  kadencja ławników sądów rejonowych i okręgowych.
Wyboru ławników na kolejną  kadencję dokona Rada Gminy Przasnysz do końca października 2007 roku.
Zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 31 maja 2007 roku, znak: Adm.0120-1/07, stosownie do art. 160 § 1 i art. 161 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) Rada Gminy Przasnysz dokona wyboru ławników, do następujących sądów:
1. Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Wydział II Karny – 1 osoba,
2. Sądu Rejonowego w Przasnyszu Wydział Karny – 3 osoby,
3. Sądu Rejonowego w Przasnyszu Wydział Rodzinny i Nieletnich – 1 osoba.
Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku                    w siedzibie Rady Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 4, tel. 752 27 09.
Szczegółowy tryb zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników przez podmioty uprawnione, wymienione w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz wzór karty zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  z dnia 15 marca 2006 r.    (Dz. U. Nr 50, poz. 370).
Zgodnie z art. 162 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Gminy prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Przasnysz. Kandydatów na ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy zgłaszają związki zawodowe oraz organizacje pracodawców.
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
• posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat,
• jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• nie przekroczył 70 lat,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Ławnikami nie mogą być:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
• osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy,
• radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.
Karty zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych dostępne są w siedzibie Rady Gminy Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5, pokój nr 4, jak również za pośrednictwem Internetu, na stronie www.ms.gov.pl (w dziale formularze).
Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:
• 3 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
• oświadczenie, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
• zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Ponadto do karty złożonej przez obywateli dołącza się listę minimum 25 osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis. Osoby zgłaszające kandydata muszą mieć czynne prawo wyborcze oraz na stałe zamieszkiwać na terenie gminy Przasnysz. Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na liście.
Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.
O kandydatach na ławników Rada Gminy zasięgnie informacji od właściwych organów Policji. Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do Rady Gminy po upływie terminu, pozostawi się bez  biegu.
Kadencja ławników sądów okręgowych i rejonowych trwa cztery lata kalendarzowe następujące po roku, w którym dokonano wyborów, tj. od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

                                                                                               Andrzej Sekuna

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

LISTA OSÓB ZGŁASZAJACYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA


 

 
Data wprowadzenia informacji 2007-06-06 10:06:11 Informację zaktualizowano 2007-06-06 10:12:54, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie Wójta Gminy Przasnysz w sprawie
wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych
do oddania w dzierżawę lub najem 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 13:17:41, wprowadzający: Mariusz Milewski
Ogłoszenie Wójta Gminy Przasnysz w sprawie
wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych
do oddania w dzierżawę lub najem  
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2007-05-15 13:16:32, wprowadzający: Mariusz Milewski
 

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO KONKURSU OFERT


Przedmiot konkursu  - świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
                                    chorego w 2007 roku.
Niniejszym informuję, że do realizacji powyższego zadania została wybrana oferta złożona przez :

Zarząd Rejonowy
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
ul. 3 Maja 7
06 – 300 Przasnysz.

Oferowana cena usługi za jedną osobę miesięcznie - 227 zł brutto.

 

                                                                                 Wójt Gminy Przasnysz
                                                    
                                                                        Grażyna Wróblewska - Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2007-04-03 12:43:36 Informację zaktualizowano 2007-04-03 12:49:07, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla
organizacji pozarządowych, kościołów i
związków wyznaniowych na świadczenie usług
opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego  
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2007-03-01 15:30:08, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 

INFORMACJA WÓJTA GMINY PRZASNYSZ

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje w ramach rozstrzygniętego konkursu ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w celu realizacji w 2006 roku zadań publicznych.
Wybrano 3 oferty na realizację zadań publicznych :


 I „Wspieranie aktywności mieszkańców i budowa społeczeństwa     obywatelskiego poprzez organizowanie  stałych  miejsc spotkań   mieszkańców”
       1. Oferta złożona przez OSP Stara Krępa – dofinansowanie w wysokości 2.910 zł
       2. Oferta złożona przez OSP Zawadki  –  dofinansowanie w wysokości 2.500 zł


II  „Wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, tradycji kształtowania świadomości regionalnej”
       1. Oferta złożona  przez OSP Bogate  – dofinansowanie  w  wysokości 2.750 zł

 


                                                                                     Wójt Gminy Przasnysz
                                                                        mgr inż. Grażyna Wróblewska Morawska

 
Data wprowadzenia informacji 2006-12-01 11:15:51 Informację zaktualizowano 2006-12-01 11:18:48, wprowadzający: Bożena Rudzińska
 

Wójt Gminy Przasnysz informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z dnia 21  sierpnia  1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.Uz 2004r.Nr 261 poz.2603 z póź.zm.) - odwołany został  przetarg na sprzedaż  nieruchomości  komunalnej, położonej w  obrębie geodezyjnym  Karbowko  z powodu  braku  określenia  akceptowanych przez  Radę  Gminy Przasnysz  kierunków  przyszłego zagospodarowania  tej nieruchomości.

 
Data wprowadzenia informacji 2006-11-03 14:41:49 Informację zaktualizowano 2006-11-03 14:42:39, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Wójt Gminy Przasnysz przedłuża do dnia
16.08.2006r. termin składania ofert konkursowych
na realizację w roku 2006 zadań publicznych
przez organizację pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Przasnysz.  
 
Data wprowadzenia informacji 2006-07-31 13:13:49 Informację zaktualizowano 2006-07-31 13:16:05, wprowadzający: Bożena Rudzińska
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na
realizację w roku 2006 zadań publicznych przez
organizację pozarządowe oraz podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na
terenie Gminy Przasnysz 
 szczegóły w pliku (MS Word)
Data wprowadzenia informacji 2006-06-30 14:33:42, wprowadzający: Bożena Rudzińska
wersja do druku