bip.przasnysz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Przasnysz www.przasnysz.pl
Uchwały > sesja 16 strona główna 

sesja 16
 
 Uchwała Nr XVI/115/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu Gminy za 2011 rok
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:33:09, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/116/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:34:59, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/117/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2011 rok.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:41:01, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/118/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:42:16, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/119/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:43:18, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/120/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:44:27, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/121/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przasnysz w 2012 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:45:26, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/122/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/98/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przasnysz na lata 2012-2021.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:46:49, wprowadzający: Mariusz Milewski
 
 Uchwała Nr XVI/123/12 z dnia 31 maja 2012 r w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r.
Data wprowadzenia informacji 2012-06-20 08:48:59, wprowadzający: Mariusz Milewski

Zobacz:
   2002 r.
   2003 r.
   2004 r.
   2005 r.
   2006 r.
   2007 r.
   2008 r.
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012r.
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.przasnysz.pl